V rámci inžinierskej činnosti ponúkame pre stavby komplexné zabezpečenie administratívnej časti stavieb, zabezpečenie potrebných dokladov a zastupovanie investora v celom procese prípravy a komunikácie so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami. Ponúkame tiež riešenie majetkoprávnej agendy týkajúcej sa stavieb a stavebných pozemkov. Inžiniersku činnosť vykonávame pre nasledovné stupne:

  • Predprojektová príprava
  • Územné rozhodnutie
  • Stavebné povolenie
  • Technický a stavebný dozor počas výstavby
  • Kolaudačné rozhodnutie
  • Rozhodnutie o pridelení súpisného čísla
  • Zápis stavby do katastra nehnuteľností

Máme viac ako 20 ročnú prax v stavebníctve, majetkoprávnej agende s niekoľkoročnými skúsenosťami s prácou na stavebnom úrade a s bohatými skúsenosťami pri zabezpečovaní administratívnej stránky stavieb. Na stavbách tiež zabezpečujeme výkon funkcie technického a stavebného dozoru.

ING. JURAJ VAVRO
Autorizovaný stavebný inžinier

Mob: +421 (0)905 247716
e-mail: vavro@krt.sk