Ing. Juraj V a v r o,  autorizovaný stavebný inžinierDSC_5405

 • absolvent Stavebnej fakulty SVŠT Bratislava, Odbor vodné stavby a vodné hospodárstvo r. 1988
 • autorizovaný pre projektovanie vodohospodárskych stavieb
 • člen Asociácie čistiarenských expertov SR
 • absolvent špecializovaného štúdia na Ústave súdneho inžinierstva v Žiline
 • výchova mladej generácie inžinierov (odborné vedenie diplomantov)

Ing. arch. Beata V a v r o v á,   autorizovaný architekt

 • absolvent Fakulty architektúry SVŠT Bratislava (r. 1986 )
 • autorizovaný architekt
 • člen Slovenskej komory architektov od 1.1. 2002

 

Vodohospodárske stavby
 • Pitná a odpadová voda
 • Dažďová kanalizácia
 • Protipovodňové opatrenia
 • Územnoplánovacia dokumentácia
Architektúra a dizajn
 • Architektúra
 • Dizajn interiéru
 • Urbanizmus
Komplexné služby
 • Inžiniering (vybavenie dokladov pre stavbu)
 • Stavebný dozor
 • Príprava stavieb