• „VODA JE DAR NIE TOVAR, ZOBER SI Z NEJ LEN TOĽKO KOĽKO NEVYHNUTNE POTREBUJEŠ, NECHAJ Z NEJ AJ PRE OSTATNÝCH, NEZNEČISŤUJ JU A NEBRÁŇ JEJ VOĽNÉMU TOKU“

  • „VODA JE DAR NIE TOVAR, ZOBER SI Z NEJ LEN TOĽKO KOĽKO NEVYHNUTNE POTREBUJEŠ, NECHAJ Z NEJ AJ PRE OSTATNÝCH, NEZNEČISŤUJ JU A NEBRÁŇ JEJ VOĽNÉMU TOKU“

  • „VODA JE DAR NIE TOVAR, ZOBER SI Z NEJ LEN TOĽKO KOĽKO NEVYHNUTNE POTREBUJEŠ, NECHAJ Z NEJ AJ PRE OSTATNÝCH, NEZNEČISŤUJ JU A NEBRÁŇ JEJ VOĽNÉMU TOKU“

  • PROJEKTY VODOHOSPODÁRSKYCH STAVIEB
  • PROJEKTY INŽINIERSKYCH SIETÍ
  • PROJEKTY PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANY
  • BEZPLATNÉ ODBORNÉ PORADENSTVO
ING. JURAJ VAVRO
Autorizovaný stavebný inžinier

Mob: +421 (0)905 247716
e-mail: vavro@krt.sk